تولید

مشتری قبل از ساخت و نصب کابینت آشپزخانه تمام شده را به صورت سه بعدی در طراحی میبیند و بنا به متریال درخواستیش تولید انجام می شود.